Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 07.02.2013

Číslo usnesení: 537/13/R8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 50 mil. Kč

Cíl/učel programu: Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany“.

Příjem žádostí: V roce 2016 od 25. 1. 2016 do 29. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016

Příjemci podpory Obce

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz čl. VIII. dotačního programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových nákladů na akci


Administrátor programu: odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Marie Klimešová, tel.: 541 651 582, e-mail: klimesova.marie@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Veronika Vítová, tel: 541 658 838, e-mail: vitova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, e-mail: radova.petra@kr-jihomoravsky.cz