Dotační program „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativní formy péče o předškolní děti“ pro rok 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8604/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2000000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora alternativních forem péče o předškolní děti umožňujících pečujícím rodičům realizovat svobodnou volbu ohledně míry jejich zapojení na trh práce v souladu s Koncepcí rodinné politiky JMK na období 2015-2019, opatření 2.2.

Příjem žádostí: od 18. 4. do 29. 4. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativní formy péče o předškolní děti“ pro rok 2016

Příjemci podpory poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině, který je registrován v evidenci MPSV

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Tučková, telefon: 541 651 138, email: tuckova.michaela@kr-jihomoravsky.cz.