Preventivni programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 387/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: od 14.02.2017 - do 28.02.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Preventivní progamy realizované školami a školskými zařzeími v roce 2017

Příjemci podpory právnické osoby vykonávající činnost škol a škol. zařízení všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol. V případě práv.osob vykonávajících činnost výhradně škol.zařízení se DP týká pouze práv.osob vykonávajících činnost pedagoficko-psychologických poraden

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 658 310