„Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2023 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.)

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.10.2022

Číslo usnesení: Usnesení č. 5149/22/R77

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 180 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 11.11.2022 - 23.11.2022 (1. kolo), 01.09.2023 (2. kolo)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2023 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.)

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, není určeno pro sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail: adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@jmk.cz, tel.: 541 652 226
kontroly, uznatelnost nákladů, finanční vypořádání: Mgr. Bc. Jitka Beránková, email: berankova.jitka@jmk.cz, tel.: 541 652 142