„Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2024“

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.09.2023

Číslo usnesení: 7821/23/R111

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 115.192.200 Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 30.10.2023 - 10.11.2023

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2024“

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Djak, djak.katerina@kr-jihomoravsky.cz tel. 541 651 135