„Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 368/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče.

Příjem žádostí: od 14. 2. do 28. 2. 2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2017

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, e-mail: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz