Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3387/18/R 47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 28 500 000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí: 12.2.2018 - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti kultury

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%


Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Dotační titul 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Simona Zezulová, dveře č. 224A, tel: 541 652 370, e-mail: zezulova.simona@kr-jihomoravsky.cz (pro DT 1 a 2)
Bc. Dana Mičánková, dveře č. 219A, tel: 541 652 340, e-mail: micankova.dana@kr-jihomoravsky.cz (pro DT 1 a 2)
Mgr. Bc. Petra Kynclová, dveře č. 225A, tel.: 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz (pro DT 3 a 4)