Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3388/18/R 47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Kovář, tel. 541 652 335, e-mail: kovar.daniel@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Petra Kynclová, tel. 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz