Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3403/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 7.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí: 12.02.- 28.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018

Příjemci podpory spolky nebo poboční spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí v JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Mgr. Lenka Možná, e-mail:mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 658 310

Kontaktní osoba: