Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3402/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: 12.2. - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol a škol. zařízení všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol. V případě práv.osob vykonávajících činnost výhradně škol.zařízení se DP týká pouze práv.osob vykonávajících činnost pedagoficko-psychologických poraden

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadován


Administrátor programu: Mgr. Lenka Možná, e-mail:mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 658 310

Kontaktní osoba: