Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3382/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí: od 12.02.2018 od 8:00 - 1.kolo termín ukončení 03.03.2018 ve 14:00; 2.kolo termín ukončení 05.10.2018 ve 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018

Příjemci podpory Obec, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, drobný zemědělský podnikatel

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout, tel. 541 651 367, e-mail: lachout.jan@kr-jihomoravsky.cz,
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., tel. 541 651 348, 606 748 923, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz,