„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3372/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny.

Příjem žádostí: od 9. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2018

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pízová, telefon: 541 652 169, email: pizova.jana@kr-jihomoravsky.cz