Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.01.2018

Číslo usnesení: Usnesení č. 3424/18/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a podpora neinvestičních činností NNO, obcí a organizací zabývajících se lesnictvím v oblasti lesní pedagogiky

Příjem žádostí: Od 01.03.2018 do 15.03.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 01.03.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Příjemci podpory Nevládní neziskové organizace, obce

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Dotační titul Lesní pedagogika

Příjemci podpory Nevládní neziskové organizace, obce, organizace zabývající se lesnictvím

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Gernešová; gernesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz; 541 652 332