Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 384/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Příjem žádostí: do 28.02.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

Příjemci podpory nevládní neziskové organizace, obce

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Blažková; blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz; 541 652 332