Dotační program "Zdravé obce, města, mikroregiony JMK - ZOMM 2016"

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8548/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 300 000,- Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu (dále jen „Program“) je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy.

Příjem žádostí: 15.2. - 29.2.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Zdravé obce, města, mikroregiony JMK - ZOOM 2016

Příjemci podpory obce, svazky obcí, mikroregiony

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000,-

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000,-

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: Odbor kancelář ředitelky

Kontaktní osoba: Bc. Martina Brtnická, tel: 541 651 246, e-mail: brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz