Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8596/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 9 000 tis. Kč

Cíl/učel programu: Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí: 15.2.2016-9.3.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2016

Příjemci podpory spolky nebo poboční spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí v JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, tel.: 541 658 310, e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz