Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8593/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 tis. Kč

Cíl/učel programu: Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: 15.2.2016-9.3.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol a škol.zařízení všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. V případě práv.osob vykonávajících činnost výhradně škol.zařízení se dot.program týká pouze práv.osob vykonávajících činnost PPP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, tel.: 541 658 310, e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz