Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8598/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 23 700 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí: Podávání žádostí ukončeno

Územní lokalizace programu: projekty realizované na území Jihomoravského kraje nebo projekty, jejichž realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem


Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti kultury

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského kraje nemovitou kulturní památku

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová (DT 1 a 2), tel.: 541 652 350, e-mail: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Petra Kynclová (DT 3 a 4), tel.: 541 652 315, email: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz