Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8597/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: Podávání žádostí ukončeno

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: JUDr. Hana Holušová, tel.: 541 652 321, e-mail: holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Petra Kynclová, tel.: 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz