Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 388/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 9.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí: od 14.02.2017 - do 28.02.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017

Příjemci podpory spolky nebo poboční spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí v JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: Mgr. Lenka Možná, e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 658 310

Kontaktní osoba: