Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 382/17/R 7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: ukončen

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: JUDr. Hana Holušová, tel. 541 652 321, e-mail: holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Petra Kynclová, tel. 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz