Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 383/17/R 7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 28 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí: ukončen

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti kultury

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského kraje nemovitou kulturní památku

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá, tel. 541 652 370, e-mail: placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz (DT 1 a DT 2)
Mgr. Petra Kynclová, tel. 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz (DT 3 a DT 4)