Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2021"

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 362/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2021"

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast žadatele není požadována.


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, tel: 541658310, e-mail: mozna.lenka@jmk.cz