Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: Usnesení č. 359/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních činností NNO, obcí, DSO a škol v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Příjem žádostí: od 15.02.2021 do 01.03.2021 do 17.00 hod; formulář pro podání žádosti bude k dispozici od 15.02.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Příjemci podpory Nevládní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová; putnova.andrea@jmk.cz; 541 652 332
Ing. Lenka Gernešová; gernesova.lenka@jmk.cz; 541 652 332