Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 29.09.2021

Číslo usnesení: 2272/21/R37

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 62.896.600,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 1.11.-12.11.2021 (1. kolo)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2022

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla schválena na 6. zasedání ZJMK dne 23. 9. 2021 usnesením č. 645/21/Z6

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Djak, djak.katerina@jmk.cz tel. 541 651 135