Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanová stání 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 23.02.2022

Číslo usnesení: 3338/22/R52

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 250 000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora vzniku chybějící doprovodné turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji v návaznosti na rostoucí popularitu cestování s obytnými auty a přívěsy.

Příjem žádostí: od 28.03.2022 do 22.04.2022 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanové stání

Příjemci podpory Žadatelé o podporu musí být vlastníci dotčených pozemků nebo mít souhlas vlastníka s vybudováním a následným provozováním těchto stání minimálně po dobu udržitelnosti.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000,- na jedno stání vč. servisní technologie, příp. 500 000,- Kč na dvě karavanová stání vč. servisní technologie

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%, v případě spolufinancování projektu z dalších zdrojů kromě vlastních viz dotační program bod 15.2.


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ivana Lukášková, tel.: 541 651 343, lukaskova.ivana@jmk.cz
Mgr. Soňa Šírová, tel. 541 651 339, sirova.sona@jmk.cz