„Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.10.2022

Číslo usnesení: 5182/22/R77

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 109.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 11.11.2022-23.11.2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2023

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Djak, djak.katerina@jmk.cz tel. 541 651 135