Dotační oblast - Životní prostředí

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. !!!UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 1. VÝZVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE!!!

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy (viz příloha "dotace_VH_dotacni_program-pravidla.doc")

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

» detaily programu