Dotační oblast - Životní prostředí

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

» detaily programu