Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 364/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 9.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast protidrogových aktivit

Příjemci podpory Spolky nebo poboční spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další práv.osoby, jejich činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, tel: 541658310, e-mail: mozna.lenka@jmk.cz