Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3031/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 9 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí: od 14.02.2022 od 8:00 hod. do 28.02.2022 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2022

Příjemci podpory Spolky, poboční spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další práv.osoby, jejich činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, e-mail: mozna.lenka@jmk.cz, tel: 541 658 310