Dotační program "Preventivní program škol v roce 2022"

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3032/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: od 14.02.2022 od 8:00 hod. do 28.02.2022 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2022"

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, e-mail: mozna.lenka@jmk.cz, tel. 541 658 310