Dotace mimo dotační program 2023

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 15.12.2022

Číslo usnesení: 1550/22/Z16

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: nezveřejněn

Cíl/učel programu: Tyto dotace jsou určeny pro konkrétní účel a mohou být poskytnuty výhradně v rámci kategorií dotací mimo dotační program uvedených v bodě 2.2 Dotačních pravidel 24/INA-VOK.

Příjem žádostí: Příjem žádostí pro rok 2023 byl ukončen.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotace mimo dotační program

Příjemci podpory Žadatelé, v jejichž prospěch příslušný orgán JMK schválil poskytnutí dotace.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0-20 % z celkových výdajů projektu dle rozhodnutí příslušného orgánu Jihomoravského kraje


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, e-mail: radova.petra@jmk.cz
Ing. Jana Vykydalová, tel: 541 658 908, e-mail: vykydalova.jana@jmk.cz
Mgr. Soňa Filip, tel: 541 658 838, e-mail: filip.sona@jmk.cz