Dotační program Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanová stání 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5838/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora projektů investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně vybavení servisní technologií a terénních úprav.

Příjem žádostí: Od 13.02.2023 od 8:00 do 28.02.2023 do 16:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanová stání 2023

Příjemci podpory Žadatelé o podporu musí být vlastníci dotčených pozemků nebo mít souhlas vlastníka s vybudováním a následným provozováním těchto stání minimálně po dobu udržitelnosti.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300.000,- na jedno stání vč. servisní technologie, příp. 500.000,- Kč na dvě a více karavanových stání vč. servisní technologie

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%, v případě spolufinancování projektu z dalších zdrojů kromě vlastních viz dotační program bod 15.2.


Administrátor programu: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Šírová, tel. 541 651 339, e-mail: sirova.sona@jmk.cz
Ing. Ivana Lukášková, tel. 541 651 343, e-mail: lukaskova.ivana@jmk.cz