Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení:

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora, prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí: od 13. 2. 2023 8:00 hodin do 28. 2. 2022 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2023

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz