Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8590/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 hod. do 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2024

Příjemci podpory Spolky, pobočné spolky,ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území JMK.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč na jeden projekt nebo na jeden dílčí projekt

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 000 Kč na jeden projekt nebo na jeden dílčí projekt

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast není požadována.


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, e-mail: mozna.lenka@jmk.cz, 541 658 310