Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8602/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora přímé práce s nezletilými dětmi a rodinami ohroženými zejména rozvodem/rozchodem rodičů.

Příjem žádostí: 12.02.2024 od 8:00 do 01.03.2024 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna, fyzické osoby – podnikatel - OSVČ

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Michal Juryšek, telefon: 541 651 174, e-mail: jurysek.michal@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Prudká, telefon: 541 652 162, e-mail: prudka.jana@jmk.cz