Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6191/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí sloužících k vybavení táborových základen a kluboven.

Příjem žádostí: 18.02.2019 - 01.03.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2019

Příjemci podpory spolky a pobočné spolky, církve a náboženské společnosti

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 658 301