Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.09.2020

Číslo usnesení: 10801/20/R162

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 115.806.268,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák.č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 16.10.2020 – 27.10.2020 (1. kolo), 24. 5. – 31. 5. 2021 (mimořádné dofinancování)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2021

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla schválena na 31. zasedání ZJMK dne 18.06 2020 usnesením č. 2798/20/Z31

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Djak, djak.katerina@jmk.cz tel. 541 651 135