Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 375/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: 15.2.2021 - 1.3.2021 do 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Ing. Iva Čechová Houbová, tel.: 541 652 350, e-mail: cechova.iva@jmk.cz