Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3070/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí.

Příjem žádostí: od 14. 2. 2022 8:00 hodin do 28. 2. 2022 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2022

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0 Kč


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Jana Pízová, telefon: 541 652 169, e-mail: pizova.jana@jmk.cz
ekonomická část: Mgr. Jana Prudká, telefon: 541 652 162, e-mail: prudka.jana@jmk.cz