Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5850/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: 13.02.2023 od 8:00 do 28.02.2023 do 16:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2023

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Ing. Iva Čechová Houbová, tel. 541 652 350, e-mail: cechova.iva@jmk.cz