Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III - Asistence - Podpora místních samospráv a jimi zřizovaných organizací

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 19.07.2023

Číslo usnesení: 7341/23/R106

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6000000

Cíl/učel programu: V rámci výzvy budou podporovány projekty, které umožní oprávněným žadatelům reagovat na globální výzvy, konkrétně pak v oblastech udržitelnosti a adaptace na klimatickou změnu, digitalizace veřejných služeb, stárnutí a zdraví obyvatel.

Příjem žádostí: 21.8.2023

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jirová, e-mail: jirova.lucie@jmk.cz, tel: 541 658 817