Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8598/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora, prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí: 12.02.2024 od 8:00 do 01.03.2024 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2024

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@jmk.cz – věcná část
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz