Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8618/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 8:00 hod. - 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2024

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Ing. Iva Čechová Houbová, tel. 541 652 350, e-mail: cechova.iva@jmk.cz