„Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3373/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora a aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče.

Příjem žádostí: od 9. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2018

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 120.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz