Individuální dotace JMK 2022

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 16.12.2021

Číslo usnesení: 799/21/Z8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: nezveřejněn

Cíl/učel programu: Tyto dotace jsou určeny pro konkrétní účel určený žadatelem z důvodu hodného zvláštního zřetele zejména pro projekt, který není v předmětném období podporován žádným z vyhlášených dotačních programů.

Příjem žádostí: Příjem žádostí pro rok 2022 byl ukončen.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Individuální dotace

Příjemci podpory Subjekty - vizte účel individuálních dotací

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0-20 % z celkových výdajů projektu dle rozhodnutí příslušného orgánu Jihomoravského kraje


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, e-mail: radova.petra@jmk.cz
Ing. Jana Vykydalová, tel: 541 658 908, e-mail: vykydalova.jana@jmk.cz
Mgr. Soňa Filip, tel: 541 658 838, e-mail: filip.sona@jmk.cz