Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 18.02.2021

Číslo usnesení: 194/21/Z3

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: dle daného podprogramu

Cíl/učel programu: Podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Příjem žádostí: průběžně, nicméně upozorňujeme žadatele, že rozpočtové prostředky, vymezené v roce 2021 pro tento DP, byly již vyčerpány

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 1 - Podpora v oblasti vodárenství

Příjemci podpory obce, svazky obcí, zájmové sdružení PO, jehož členy jsou pouze obce a svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 4.200.000 Kč / 5.000.000 Kč dle typu financování projektu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z uznatelných výdajů / 50 % z uznatelných vlastních zdrojů


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

Příjemci podpory obce, svazky obcí, zájmové sdružení PO, jehož členy jsou pouze obce a svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 7.000.000 Kč / 10.000.000 Kč dle typu financování projektu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z uznatelných výdajů / 50 % z uznatelných vlastních zdrojů


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 3 - Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod

Příjemci podpory obce, svazky obcí, zájmové sdružení PO, jehož členy jsou pouze obce a svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 450.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 % z uznatelných výdajů


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Fráňová; franova.zuzana@jmk.cz; 541 65 1584
Ing. Lenka Gernešová, gernesova.lenka@jmk.cz; 541 65 2355
Ing. Mojmír Pehal; pehal.mojmir@jmk.cz; 541 65 2685