Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3038/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejní noci 2022, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2022

Příjem žádostí: 14.02.2022 - 28.02.2022 do 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2022

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 3.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá, tel.: 541 652 910, e-mail: placha.veronika@jmk.cz
Ing. Ivona Nodžáková, tel.: 541 652 370, e-mail: nodzakova.ivona@jmk.cz